Trang chủ > Giới thiệu về đất nước Mỹ

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Các tỉnh và vùng lãnh thổ

Các tỉnh và vùng lãnh thổ

 • Canada có 10 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ phía bắc. Mỗi tỉnh là một bang tự trị (nhưng không hoàn toàn giống một tiểu bang của Hoa Kỳ) với một chính phủ các hệ thống hành pháp, tư pháp, luật pháp, thuế, giáo dục, y tế, xã hội... riêng của họ.

  Alberta

  British Columbia
    Manitoba
  New Brunswick

   Newfoundland and Labrador

  Northwest Territories

  Nova Scotia

  Nunavut

    ontario

  Prince Edward Island

    Qúebec

    Saskatchewan