Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Ngừng xử lý một số đơn tồn đọng trong mục dành cho diện nhập cư có trình độ (liên bang) : Ngân sách 2012

Ngừng xử lý một số đơn tồn đọng trong mục dành cho diện nhập cư có trình độ (liên bang) : Ngân sách 2012

 • Chủ đề
  Ngày 29 tháng 3 năm 2012, một số thông báo liên quan đến nhập cư đã được đưa ra trong khuôn khổ Ngân sách năm 2012. Bản tin hoạt động này (BO) nhằm làm rõ tác động tức thì của thông báo này đến việc xử lý các đơn xin nhập cư theo diện có trình độ (liên bang) đã được chấp nhận trước ngày 27 tháng 2 năm 2008.

  Diễn biến
  Trong Ngân sách năm 2012 (Kế hoạch hoạt động kinh tế 2012), Chính phủ đề xuất trả lại đơn và hoàn trả theo phương pháp kế toán của Kho bạc phí 130 triệu USD đã nộp trước ngày 27 tháng 2 năm 2008 của các đương đơn trong diện nhập cư có trình độ liên bang (TQF). Để thực hiện đề xuất này, Luật Thực thi Ngân sách của chính phủ phải được Nghị viện thông qua và có hiệu lực.

  Hướng dẫn
  Đối với các đơn TQF nộp trước ngày 27 tháng 2 năm 2008 và đã có quyết định lựa chọn trước ngày 29 tháng 3 năm 2012, vẫn phải tiếp tục xử lý theo đúng quy trình bình thường của văn phòng.

  Hiện nay, và tính từ ngày 29 tháng 3 năm 2012, các nhân viên của Lãnh sự quán Canada không phải bắt đầu hoặc tiếp tục xử lý bất kỳ đơn TQF nào được nhận trước ngày 27 tháng 2 năm 2008. Những đơn nhận trước ngày này không chịu sự điều chỉnh của quyết định lựa chọn trước ngày 29 tháng 3 năm 2012.
  Tin ngày 27/4/2012
 • Xem thêm